Yayın Etiği

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ

YAYIN ETİĞİ


Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, uluslararası etik standartları en üst seviyede sağlamayı ilke edinmiştir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar ile kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar etik kurul izni gerektiren çalışmalar kapsamındadır.

Ayrıca, vaka sunumlarında "Aydınlatılmış Onam Formu"nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.

Herhangi bir değerlendirme aşamasında akademik ve etik ilkelere uygunsuzluk tespit edilirse çalışmaların, hangi aşamada olursa olsun, değerlendirme süreci derhal durdurulur ve gerekçeleri ile birlikte yazar(lar)ına iade edilir. 

Dergi Yayın Kurulu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Dergi Yayın Sekretaryası dergiye sunulan tüm çalışmaların mahremiyetini yayınlanana kadar temin etmekle yükümlüdür, çalışmalarla ilgili yazar(lar)ı dışında hiçkimseye bilgi verilemez.

Dergiye sunulan çalışmalar çift kör hakem sistemi ile değerlendirilmektedir. Hakem değerlendirmelerinin çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde Yayın Kurulu ek hakem değerlendirmelerine başvurabilirler. 

Hakemlerin temel görevi, değerlendirmelerine sunulan çalışmaların yayınlanması konusunda Yayın Kurulunun vereceği karara katkı sağlamaktır. Hakemler değerlendirmelerini yaparken gizliliğe riayet etmekle yükümlüdür ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar. Hakemler, eleştirilerinde objektif olmalı ve değerlendirmelerinin odağına çalışmayı alarak yazar(lar)a yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.

Dergiye sunulan çalışmaların Değerlendirme Süreci ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Dergide yayımlanacak çalışmalarla ilgili nihai karar Yayın Kuruluna aittir. Dergi, yayımlanmayan çalışmaların yazarlarına gerekçe sunmak zorunda değildir. 

Yazarlar, dergiye özgün bir çalışma sunmakla yükümlüdürler ve çalışmalarında kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıflar ile belirtmek zorundadırlar. Aksi durumun tespit edilmesi halinde çalışma reddedilecektir. 

Yazarlar, çalışmanın aynısını ya da benzer bir araştırmayı birden fazla dergiye sunmamalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik değildir ve tespitinin ardından çalışmanın reddedilmesi ile sonuçlanacaktır.